Обадете ни се на:
тел: 0876/742573
 
 
 
 

История

Сградата ,в която се помещава ДГ с.Градинарово ,е строена през 1903 г. с доброволен труд на хората от селото за нуждите на медицинското обслужване на местното население.Обаче едва през 1923 г. в селото се открива медицински пункт  с лекар,медицинска сестра и акушерка.В по-късни години сградата е била ветеринарна служба,кметство,амбулатория за доболнична помощ,занималня за учениците от училището,полудневна детска градина.

     Първоначално детска градина в селото е съществувала като сезонна от 1938 година.

     Първата лятна детска градина  е открита през 1940 г. със съдействието на Мария Момчева,директор на училището в селото и средищен директор по това време в този район.Тя се помещава в сградата на училището,когато учениците са във ваканция,като се назначава учител,помощен персонал и готвач.Лятната детска градина се открива ежегодно за децата на  селскостопанските работници.За учителка е назначена Матилда Кемалова от гр.Провадия,стажантка в американския колеж за детски учителки. Записани са 35 деца в предучилищна възраст.Други учителки от тези години в лятната детска градина са: Иванка Кенарова,Йорданка Николова,Станка Драгиева,Пенка Драгиева.

     През 1946,1947 година броят на децата в лятната детска градина вече е 46.

     През 1962 година се открива полудневна детска градина в селото с една група,

обхващаща деца,подлежащи на задължително обучение през следващата година.

Инициатори за нейното откриване са местната  интелигенция,които имат деца в предучилищна възраст.За учителка е назначена Добринка Лозанова от с.Градинарово, завършила педагогическо училище в гр.Добрич.В началото заниманията се водят в класна стая на училището.От 01.01.1963 г. полудневната детска градина се премества в ремонтираната сграда на бившата амбулатория.

     След преустройство  и разширение на сградата в периода 1973 - 1975 година,на 01.11.1975 година започва своята дейност Целодневна детска градина „Иван Василев“ с една група с капацитет 22 места.Записани са 13 деца.

     По случай откриването на новата детска градина тогавашния министър – председател на Република България Тодор Живков  прави дарение от 3 000 /три хиляди/лв. лични средства.

     За директор е назначена Любка Филева - детска учителка с полувисше образование,

завършила полувисшия институт за детски учителки в гр.Бургас,родом от с.Градинаро-

во.

     Първата учителка,назначена в новата Целодневна детска градина е нередовна - Нели Минчева от гр.Варна.

     На 15 май 1980 г. детската градина  приема името на своя създател Мария Момчева.Кръстник на детската градина е тогавашното предприятие СЕП „Водно стопанство“ гр.Варна.

     През 1992 г. по настояване и с активното участие на тогавашния директор Любка Филева е разкрита още една група с 14 места,която се помещава в сградата на училището.Храната се приготвя в кухнята на селската пивница.Персоналът вече е от 8 души -1 директор с група,3 детски учителки,2 помощник-възпитатели,домакин и готвач.

     От 01.01.1993 г. директор на детската градина,след конкурс, е Лилия Лефтерова от гр.Провадия,с полувисше и висше образование,магистър,специалност предучилищна педагогика, организация и управление на детското заведение,музикален ръководител.

     През 1997 година,след оптимизация на детските градини в общината,втората група е закрита.

     През есента на 2002 г.по настояване на директора на ДГ Лилия Лефтерова и с помощта на тогавашните кметове - на община Провадия - Марин Георгиев и на с.Градинарово  – Стефан Андреев част от сградата на детската градина е преустроена и е изграден кухненски блок,отговарящ на всички съвременни изисквания.

     От 2003 г. в детската градина има и медицинско обслужване.

     През м.октомври 2009 г. Общински съвет гр.Провадия взема решение  за преобразуване на детската градина като се създават два филиала в съседни села.Това са полудневните групи в с.Славейково и в с.Снежина.До този момент тези групи са били към училищата в тези села.Персоналът вече е 1 директор с група,3 детски учителки,1 помощник-възпитател,домакин и готвач.Във филиалите няма обслужващ персонал.

      През 2010 г. филиалът в с.Снежина се изнася в отделна сграда и е разкрита 0,5 бр. помощник-възпитател.

     От 01.04.2012 г. по решение на Общински съвет гр.Провадия детската градина прилага системата на делегираните бюджети.Персоналът  се увеличава с още 1 учителка и 0,5 бр.счетоводител.

     През годините групата в ДГ с.Градинарово винаги е работила с пълен капацитет деца.

     Директорите на детската градина от създаването й до днес:

1.Любка Рашкова Филева -         25.10.1975г. -  31.08.1986г.  -  от с.Градинарово

2.Дияна Костова Демирова –     01.09.1986 г. – 05.10.1989 г. -  от с.Блъсково

3.Любка Рашкова Филева –        01.09.1990 г. – 31.12.1992 г. – от с.Градинарово

4.Лилия Андреева Лефтерова – 01.01.1993 г.-……………… …… -   от гр.Провадия

Свържете се с нас

Детска градина "Мария Момчева"

общ. Провадия, с. Градинарово

Тел: 0876742573

Mail: cdg_gradinarovo@abv.bg

Форма за контакт